CONTRACTUL DE TRANSPORT FEROVIAR DE MĂRFURI ÎN LEGISLAŢIA REPUBLICII MOLDOVA

1. Consideraţii generale (definirea, reglementarea juridică)

Noţiune. Definiţia legală a contractului este dată de Codul transportului feroviar, şi anume: "conform contractului de transport feroviar al mărfurilor, calea ferată este obligată să aducă mărfurile la staţia de destinaţie în termen şi intacte, respectând condiţiile de transportare, şi să le elibereze destinatarului mărfurilor, iar expeditorul de mărfuri este obligat să achite taxa de transport" (art.51 alin.(3)). 

În literatura juridică de specialitate pot fi întâlnite mai multe definiţii ale contractului, însă fără a se ţine cont de specificul transportului feroviar de mărfuri. În majoritatea cazurilor, contractului de transport feroviar de mărfuri îi se atribuie o noţiune generală, preluată din codul civil sau din doctrină, fără a reflecta în ea care este denumirea părţilor, obiectul sau felul mijlocului de transport.

 

Spre exemplu, potrivit unei definiţii (după А.В.Горюнов), contractul de transport feroviar de mărfuri este acel contract real, oneros şi sinalagmatic, în baza căruia o parte - cărăuş, se obligă să transporte marfa încredinţată lui de către cealaltă parte - expeditor, până la punctul de destinaţie şi să o predea persoanei împuternicite - destinatarului, iar expeditorul mărfii se obligă să plătească pentru transport cu respectarea condiţiilor stabilite în contract .

Contractul de transport de mărfuri pe calea ferată este acel contract prin care Întreprinderea de Stat "Calea Ferată din Moldova", printr-o subdiviziune a sa regională, în calitate de cărăuş, se obligă în schimbul unei taxe de transport (tarif), să transporte într-un anumit termen, să păzească şi să elibereze marfa ajunsă la staţia căii ferate de destinaţie, acelei persoane numele căreia este indicat în scrisoarea de trăsură.

Reglementarea juridică a relaţiilor din transportul feroviar de mărfuri este asigurată prin două categorii de norme: generale şi speciale. Normele generale sunt cele din Codul civil al R.M., iar normele speciale sunt cuprinse în Codul transportului feroviar al R.M.  şi Regulamentul privind prestările de servicii în traficul feroviar de călători, bagaje, mărfuri şi mesagerii în interes propriu  Se aplică cu precădere prevederile normelor speciale şi numai în lipsă de prevederi speciale, aplicare au normele din dreptul comun.  

2. Elementele contractului (părţile, obiectul, preţul, forma)

Părţile contractului. Contractul de transport de mărfuri pe calea ferată se încheie între Întreprinderea de Stat "Calea Ferată din Moldova", reprezentată de una din subdiviziunile sale din teritoriu, şi expeditorul mărfii. 

Calea ferată reprezintă o structură publică de interes statal, ea fiind întreprindere de stat monopolistă pe teritoriul Republicii Moldova. Toate subdiviziunile teritoriale ale căii ferate (staţiile feroviare, depourile de locomotive, serviciile de telecomunicaţie, construcţie şi deservire) se subordonează administraţiei centrale a căii ferate. De aceea în practică nu există probleme în legătură cu necesitatea coordonării speciale a comenzilor şi contractelor de transport cu un al treilea subiect. Statutul de întreprindere monopolistă pe care o are "Calea Ferată din Moldova" avantajează procesul de transport. 

La rândul său, expeditorul de mărfuri poate fi o persoană juridică de drept public sau privat, ori o persoană fizică, care transmite marfa la transport pentru necesităţi personale. În acest sens legea nu cere careva condiţii speciale pentru expeditori. Expeditorii persoane fizice au dreptul să transporte mărfuri pentru necesităţi personale, familiale, casnice şi altele nelegate de desfăşurarea activităţii de întreprinzător . Ei se asimilează cu consumatorii şi vor beneficia de toate drepturile prevăzute în acest sens de Legea nr.105-XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor .         

În contractul de transport feroviar de mărfuri, din numele Î.S. "Calea Ferată din Moldova", parte la contract apare subdiviziunea teritorială a căii ferate, care încheie contractul prin şeful staţiei de cale ferată . Aşadar, contractul de transport feroviar de mărfuri se încheie între două părţi: a) staţia căii ferate de expediţie a mărfurilor, împuternicită de Î.S. "Calea Ferată din Moldova" să încheie un astfel de contract, şi b) expeditorul, care poate fi o persoană juridică sau fizică. 

Deşi marfa parcurge teritoriul mai multor subdiviziuni ale căii ferate, caracterul de exclusivitate pe care îl deţine Î.S. "Calea Ferată din Moldova" ca întreprindere monopolistă, face ca ea să preia asupra sa întreaga răspundere pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale faţă de expeditor. În aşa mod, în transportul feroviar vorbim de un cărăuş unic care îşi poate asuma în întregime riscurile neexecutării obligaţiilor din contractul de transport.

Obiect al contractului îl constituie mărfurile. Potrivit Codului transportului feroviar, prin marfă se înţelege încărcătura (articole, obiecte, minereuri, materiale etc.) care face obiectul transportului pe cale ferată, primită în modul stabilit spre transportare de către calea ferată, ce poartă răspundere pentru livrarea în termen şi pentru integritatea ei (art.3).  

Preţul (tariful de transport). Tarifele la transportul de mărfuri pe calea ferată se stabilesc de către Ministerul Economiei de comun acord cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, în conformitate cu Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului R.M. nr.547 din 04.08.1995 cu privire la măsurile de coordonare şi reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor) . 

Tarifele pentru transportul în trafic internaţional se stabilesc în corespundere cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. Atât în cazul transportului feroviar intern, cât şi în cel internaţional, tarifele modificate trebuie să fie publicate în mass-media, cu cel puţin 15 zile înainte de punerea lor în aplicare (art.12 alin.(3) Codul transportului feroviar). 

Taxa de transport cuvenită căii ferate se achită de către expeditorul de mărfuri până ca expedierea mărfurilor din staţia de cale ferată de expediţie să aibă loc. Însă părţile în contract pot să prevadă şi altfel, ca taxa să fie achitată după efectuarea transportului, de către destinatar sau de expeditor, aşa cum se procedează, spre exemplu, în cazul transportului auto de mărfuri. În acest caz, calea ferată va avea un drept de retenţie asupra mărfurilor, până la achitarea tuturor plăţilor, iar pe tot parcursul retenţiei, vagoanele şi containerele vor staţiona în staţia de cale ferată de destinaţie sub răspunderea destinatarului mărfurilor. Mai mult ca atât, de la destinatar se va percepe o taxă suplimentară pentru depozitarea mărfurilor, precum şi o plată pentru timpul de neutilizare a vagoanelor şi containerelor. 

         Calea ferată are şi un alt mijloc de garanţie în acest sens, şi anume, poate refuza de a pune la dispoziţia expeditorului de mărfuri vagoanele şi containerele pentru următoarea încărcare, până la achitarea taxei de transport şi a altor plăţi, cuvenite căii ferate, pentru transportul precedent. Însă cea mai sigură garanţie este cea stabilită în contractul de transport, sub forma gajului sau a garanţiei bancare. În aşa mod, indiferent dacă decontările cu calea ferată se efectuează la staţia de destinaţie sau la cea de expediţie, în contract pot fi prevăzute garanţii, luând forma gajului sau garanţiei bancare.

Potrivit Codului transportului feroviar, taxa de transport şi alte plăţi, cuvenite căii ferate, se achită în numerar, dar şi prin alte modalităţi prevăzute de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (art.56 alin.(6)). Mai multe detalii găsim în Regulamentul privind prestările de servicii în traficul feroviar de călători, bagaje, mărfuri şi mesagerii în interes propriu, aprobat prin Hotărârea Guvernului R.M. nr.238 din 25.02.2005. Conform pct.50, decontările pentru transportul de mărfuri se efectuează de către expeditorul şi destinatarul mărfurilor în numerar sau prin virament. Suma dată se indică în scrisoarea de trăsură. Plăţile în numerar se achită în birourile de mărfuri ale staţiilor de cale ferată, iar după achitare plătitorului i se eliberează bonul de plată. Plătitorului prin virament i se eliberează bonul fiscal. Subliniem că luarea şi păstrarea acestor acte este absolut necesară, deoarece vor servi ca probă în instanţa de judecată în cazul apariţiei unor litigii cu privire la contractul de transport. 

Termenul de achitare a plăţii la staţia de cale ferată de expediţie este data preluării mărfurilor pentru transport, iar termenul decontării la staţia de cale ferată de destinaţie este data preluării mărfurilor de către destinatarul indicat în scrisoarea de trăsură (art.56 alin.(7)).

Foarte importante se dovedesc a fi penalităţile. Codul transportului feroviar stabileşte că în cazul neefectuării în termen a decontărilor pentru transportul mărfurilor din culpa expeditorului sau a destinatarului mărfurilor, de la acesta se percep, în contul căii ferate, penalităţi în mărime de cel mult 1% pentru fiecare zi de întârziere (art.56 alin.(8)).

Forma contractului. Contractul de transport de mărfuri pe calea ferată se execută în temeiul unui contract. Contractul de transport se încheie între regionala de căi ferate şi expeditorul mărfurilor, care poate fi o persoană juridică ori o persoană fizică . Contractul se încheie în formă scrisă.

Denumirea "contract de transport feroviar de mărfuri" este mai mult simbolică, deoarece contractul se reduce la completarea şi semnarea scrisorii de trăsură. Prin urmare, scrisoarea de trăsură şi este contractul de transport feroviar de mărfuri. 

3. Caracterele juridice ale contractului 

Contractul de transport feroviar de mărfuri este un contract public. Caracterul public al contractului se manifestă prin faptul că: a) una dintre părţile la contract este o organizaţie comercială (în cazul nostru Întreprinderea de Stat "Calea Ferată din Moldova"), şi b) organizaţia comercială nu este în drept să refuze la încheierea contractului public, atâta timp cât dispune de posibilitatea să presteze serviciile .

Aşadar, calea ferată, în calitatea sa de cărăuş aflat în stare de ofertă permanentă de servicii faţă de public, este obligată să încheie în formă scrisă contractul de transport la cererea expeditorilor de mărfuri. Faptul că Î.S. "Calea Ferată din Moldova" este o întreprindere monopolistă pe teritoriul Republicii Moldova (monopol natural, art.4 alin.(4) Codul transportului feroviar), antrenează o responsabilitate sporită şi obligaţia de a încheia contractele de transport cu toţi expeditorii de mărfuri care apelează la serviciile sale şi corespund cerinţelor legislaţiei în vigoare. Obligaţia căii ferate de a încheia contracte de transport este condiţionată şi de faptul că expeditorii de mărfuri nu au alternative, calea ferată fiind, aşa cum s-a menţionat, singura întreprindere de transport feroviar pe teritoriul republicii.       

Contractul de transport feroviar de mărfuri se distinge ca un contract de adeziune, pentru că transportatorul feroviar organizează, de regulă, curse regulate, cu orare anunţate din timp, cu tarife de transport şi alte condiţii prestabilite la care clientul poate adera sau nu . Deşi expeditorul de mărfuri şi calea ferată negociază asupra cantităţii mărfurilor, numărului de vagoane şi containere, timpului de încărcare-descărcare, termenului de transport şi asupra altor clauze importante din contract, contractul rămâne a fi unul de adeziune. 

Transportul de mărfuri pe calea ferată este unul ocazional, adică depinde de solicitările clienţilor. Mai mult atât, contractul de transport feroviar de mărfuri, spre deosebire de cel de persoane şi bagaje, este un contract negociat şi din motivul că nu există clauze preformulate, de tipul clauzelor contractuale standard. În transportul feroviar de mărfuri al Republicii Moldova, condiţiile contractuale nu sunt formulate în mod unilateral de către calea ferată, ci dimpotrivă, scrisoarea de trăsură (care ţine locul contractului de transport) este completată de către expeditor şi se înaintează căii ferate pentru a-i fi acceptată. De la data aplicării ştampilei corespunzătoare pe scrisoarea de trăsură, se produce încheierea contractului de transport feroviar de mărfuri.   

Contractul de transport de mărfuri pe calea ferată este strict oneros, iar tarifele la transport sunt coordonate cu Î.S. "Calea Ferată din Moldova". Faptul că transportul feroviar de mărfuri se realizează doar în formă oneroasă, determină apariţia unui alt caracter juridic important al contractului, caracterul sinalagmatic. 

Caracterul sinalagmatic se explică prin aceea că drepturile şi obligaţiile pe care le au expeditorul de mărfuri şi calea ferată sunt corelative. Obligaţia unei dintre părţi îşi are cauza în obligaţia celeilalte, spre exemplu, obligaţia căii ferate de a primi mărfurile la transport angajează obligaţia expeditorului de a plăti taxa de transport şi alte cheltuieli aferente transportului, respectiv, nerespectarea obligaţiei uneia dintre părţi condiţionează refuzul celeilalte părţi în executarea contractului.

4. Discuţii asupra caracterului consensual sau real al contractului

În literatura română, majoritatea doctrinarilor (C.Stanciu, N.Bobică ş.a.) susţin că contractul de transport feroviar de mărfuri este un contract real - contractele reale fiind acele contracte pentru a căror validitate este necesară, pe lângă acordul de voinţă al părţilor, şi predarea lucrului. Contractul de transport feroviar de mărfuri se consideră încheiat din moment ce marfa a fost predată cărăuşului şi anume din momentul în care staţia de expediţie a primit integral marfa, însoţită de scrisoarea de trăsură completată şi semnată de expeditor, iar cărăuşul a aplicat ştampila cu data pe toate exemplarele documentului de transport, predarea bunului fiind o condiţie de valabilitate a contractului .  

La fel şi în doctrina rusă, în mare parte autorii (В.Г.Баукин, А.В.Горюнов) sunt de părerea că contractul de transport feroviar de mărfuri poartă caracter real. El se consideră încheiat din momentul în care expeditorul transmite marfa şi scrisoarea de trăsură cărăuşului . 

Însă aşa cum am menţionat, aici trebuie să nu confundăm şi să ţinem cont că în legislaţia română şi rusă se face deosebirea între două contracte, având caractere juridice diferite. Cel dintâi este contractul de prezentare a mărfii şi punere la dispoziţie a mijlocului de transport care are caracter consensual, deoarece părţile se obligă numai să efectueze anumite acţiuni de pregătire (aducerea mărfii la staţia căii ferate de încărcare şi, respectiv, punerea la dispoziţie a vagoanelor şi containerelor în acest scop), în timp ce marfa şi scrisoarea de trăsură încă nu sunt predate. Al doilea este contractul de transport de mărfuri propriu-zis, care are caracter real şi se manifestă prin aceea că încheierea contractului se produce numai odată cu predarea mărfii şi a scrisorii de trăsură către cărăuş. De aceea, luând în consideraţie specificul legislaţiei acestor state, opinia autorilor cu privire la caracterul real al contractului de transport feroviar de mărfuri îşi are justificarea.

O opinie separată în acest sens are A.A.Довгополов. Dânsul ajunge la concluzia că contractul de transport de mărfuri pe calea ferată este un contract consensual şi el se încheie la momentul în care comanda de transport a expeditorului a fost acceptată de calea ferată. Faza de încheiere a contractului este de lungă durată, ea începe din momentul în care comanda de transport a fost acceptată de cărăuş şi finisează cu momentul în care marfa a fost predată cărăuşului împreună cu scrisoarea de trăsură. Potrivit autorului, prin aceasta se explică faptul că în comanda de transport se conţin numai o parte din condiţiile contractuale, în timp ce celelalte condiţii sunt cuprinse în scrisoarea de trăsură. Înţelegerea dintre cărăuş şi expeditor cu privire la transportul mărfii se stabileşte în faza iniţială de încheiere a contractului, adică la momentul prezentării comenzii de expeditor şi acceptării ei de către cărăuş (oferta şi acceptul), iar predarea mărfii, însoţită de scrisoarea de trăsură, constituie numai un element de executare a contractului de transport . 

În ce priveşte legislaţia şi doctrina autohtonă, problema dată până în prezent nu a mai fost abordată. Singura menţiune o găsim la A.Bloşenco, în manualul de "Drept civil, partea specială", în care se subliniază caracterul consensual al contractului de transport feroviar de mărfuri, însă fără a se aduce careva explicaţii în acest sens . De aceea pentru a constata dacă contractul de transport feroviar de mărfuri are caracter consensual sau real, considerăm că este necesar de a se lua în consideraţie momentul în care are loc încheierea contractului de transport. 

Aşa cum s-a menţionat, în legătură cu raportul de transport feroviar de mărfuri există două obligaţii principale, prima fiind un antecontract şi angajează părţile de a prezenta marfa la încărcare şi respectiv de a pune la dispoziţie mijloace de transport în acest scop, iar a doua este contractul propriu-zis de transport de mărfuri pe calea ferată şi se încheie la momentul predării mărfii şi scrisorii de trăsură cărăuşului. 

Antecontractul (adică comanda de transport şi acceptarea ei) poate fi numai consensual, iar în baza lui se naşte obligaţia de a se încheia un contract (art.679 alin.(3) Cod civil). Prin el expeditorul şi calea ferată ajung la o înţelegere de a pregăti marfa şi mijloacele de transport pentru încărcare, nefiind, aşadar, un contract de transport, ci un contract de pregătire a mărfii şi mijloacelor de transport, iar contractul de transport ca atare se va realiza mai târziu, în temeiul unui document aparte - scrisoarea de trăsură.

Reieşind prevederile Codului transportului feroviar al R.M., obligaţia de prezentare a mărfii pentru transport şi de punere la dispoziţie a mijloacelor de transport reprezintă un contract consensual (antecontract), exprimat în formă scrisă (completarea formularului comenzii de transport şi acceptarea ei prin semnătură). În timp ce contractul de transport de mărfuri sub forma scrisorii de trăsură completată de expeditor şi semnată (ştampilată) de calea ferată se încheie numai după ce marfa a fost încărcată în vagoane şi containere, iar calea ferată a verificat starea mărfii. Numai după săvârşirea acestor acţiuni, şeful staţiei căii ferate plasează semnătura şi ştampila pe scrisoarea de trăsură, încheind în aşa mod contractul de transport de mărfuri pe calea ferată. Deci, contractul dat poate fi numai real, altfel nu este posibil.  

5. Încheierea contractului de transport. Forma contractului

Calea ferată este obligată de a accepta încheierea contractelor de transport. Î.S. "Calea Ferată din Moldova" nu are dreptul să refuze cererea expeditorului de mărfuri care a achitat transportul şi a întocmit corect documentele de transport, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege (art.27 alin.(1) Codul transportului feroviar). 

Aşadar, calea ferată este obligată să stabilească raporturi contractuale cu toţi expeditorii de mărfuri şi acest lucru se justifică prin faptul că transportul feroviar în Republica Moldova constituie un monopol, ceea ce impune condiţii deosebite de funcţionare.

5.1. Dispoziţii generale 

Aşa cum s-a menţionat, încheierea contractului de transport are loc din momentul în care se aplică ştampila staţiei de cale ferată pe scrisoarea de trăsură. Până atunci, toate raporturile de transport ce au luat naştere între expeditor şi calea ferată, se realizează în baza comenzii de transportare a mărfurilor, înaintată de expeditor şi acceptată de administraţia căii ferate. Altfel spus, legătura juridică de prezentare a mărfii pentru încărcare şi de punere la dispoziţie a mijloacelor de transport pregătite în acest sens, până la încheierea contractului de transport se face în temeiul unui antecontract, în timp ce contractul de transport de mărfuri pe calea ferată se încheie mai târziu, când marfa a fost încărcată deja în mijloacele de transport.

Prin urmare, este important să înţelegem corect lucrurile, şi anume, că relaţia de transport între expeditor şi calea ferată se desfăşoară în două etape. În prima etapă, calea ferată îşi dă acceptul asupra comenzii de transportare a mărfurilor înaintată de expeditor. Acceptarea acesteia de către calea ferată dă naştere unui antecontract, din care se desprind două obligaţii principale: pentru expeditor - de a prezenta marfa la staţia căii ferate pentru încărcare, iar pentru calea ferată - de a pune la dispoziţie vagoanele şi containerele în acest scop. 

A două etapă ţine de încheierea contractului de transport feroviar de mărfuri. Atunci când vorbim de contractul de transport feroviar de mărfuri, avem în vedere nu antecontractul, ci contractul de transport propriu-zis. Ca şi în cazul altor contracte civile, pentru încheierea contractului de transport este necesar să existe consimţământul părţilor care îl încheie, şi anume, oferta făcute de o parte şi acceptarea ei de către cealaltă parte. În cazul nostru, oferta este făcută de expeditor prin prezentarea mărfii însoţită de scrisoarea de trăsură, iar acceptarea ofertei de către cărăuş se manifestă prin verificarea mărfurilor şi aplicarea ştampilei staţiei de cale ferată pe scrisoarea de trăsură.

Calea ferată mai poate încheia cu clienţii aflat în relaţii stabile de afaceri contracte de transport pe termen lung, în conformitate cu prevederile art.37 din Codul transportului feroviar. În aceste contracte de transport se stipulează volumul, termenele şi condiţiile de punere la dispoziţie a mijloacelor de transport şi de predare a mărfurilor la transport, modul de plată, precum şi alte condiţii de executare a transporturilor. Calea ferată se obligă conform acestui contract să preia marfa în termen, iar expeditorul - să predea marfa pentru transport.

Contractul de transport pe termen lung dă naştere unui raport de organizare a transporturilor sau, mai simplu, de planificare a transporturilor care eventual vor avea loc, în timp ce transportarea propriu-zisă a mărfurilor se va face tot în baza comenzilor şi acceptării acestora de calea ferată. 

Aici trebuie să sesizăm diferenţa care există. Dacă părţile nu au încheiate un contract de transport pe termen lung, atunci transportul mărfii se va face în baza schemei: antecontractul (comanda - accept), după care contractul de transport propriu-zis. În schimb dacă un contract de transport pe termen lung a fost încheiat, pentru transportul mărfii este necesară comanda şi acceptul, care împreună cu contractul pe termen lung formează un tot întreg.         

5.2. Comanda de transport

Transportul de mărfuri pe calea ferată se execută în conformitate cu comanda de transport, pe care expeditorul o prezintă administraţiei căii ferate din timp (cu cel puţin 10 zile, iar pentru traficul de export şi cel combinat - cu cel puţin 15 zile înainte de începerea lunii calendaristice). În cazul necesităţii transportării de urgenţă a mărfurilor, calea ferată, de comun acord cu expeditorul de mărfuri, poate stabili alte termene, mai mici, de prezentare a comenzilor de transport, cu condiţia că staţia căii ferate deţine vagoane libere. 

O situaţie aparte este în cazul transportului mărfurilor destinate lichidării consecinţelor situaţiilor excepţionale, deoarece transportarea se efectuează doar la prezentarea acestora. Dacă după efectuarea comenzii expeditorul doreşte să introducă în ea anumite modificări, el va trebui să achite taxe suplimentare, în cuantumul stabilit la art.38 alin.(4) din Codul transportului feroviar.

Forma comenzii de transport al mărfurilor şi modul ei de completare se stabileşte de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, în comun cu Î.S. "Calea Ferată din Moldova". Potrivit Codului transportului feroviar (art.38 alin.(6)), comanda de transport se prezintă căii ferate în 3 exemplare, cu indicarea volumului mărfii în vagoane şi în tone, a denumirii căii ferate de destinaţie şi a datei de încărcare. 

Primind comanda de transport al mărfurilor, administraţia căii ferate o va examina şi va comunica expeditorului de mărfuri decizia sa ori îi va returna comanda, argumentându-şi refuzul. Dacă acceptă comanda, atunci un exemplar al comenzii de transport cu nota privind acceptarea ei este trimis expeditorului de mărfuri, celălalt este transmis şefului staţiei căii ferate de expediţie, iar ultimul exemplar se va păstra la administraţia căii ferate.

Comenzile pentru transportarea mărfii se pot prezenta căii ferate prin poştă, curier, fax sau poştă electronică. La primirea comenzii, reprezentantul căii ferate o preia indicând data şi semnătura. Formularele de comandă pot fi primite oricând de la administraţia căii ferate prin poşta electronică. În procesul completării ei, important este ca expeditorul să înscrie informaţia cu litere de tipar, clar şi fără corectări. Mai multe detalii privind modelul comenzii de transport al mărfurilor pe calea ferată şi întreaga procedură de completare a comenzii sunt prevăzute în Proiectul Regulamentului transportului de mărfuri pe calea ferată din Moldova .

Aprobarea acestui regulament a devenit o necesitate pentru Î.S. "Calea Ferată din Moldova", deoarece în prezent, în lipsa unor reglementări naţionale cu privire la transportul de mărfuri pe calea ferată, se aplică un şir de reguli aprobate de fostul Minister al Căilor de Comunicaţii al U.R.S.S. în perioada anilor 1964-1983. În aşa mod se înţelege că legislaţia din transportul feroviar al Republicii Moldova este foarte veche, de aceea ea necesită a fi revăzută, urmează a fi aprobate noi acte normative, iar cele existente să fie ajustate cât mai rapid la normele şi standardele Comunităţii Europene.      

Cele mai multe semne de întrebare care apar în legătură cu comanda de transport al mărfurilor se referă la natura juridică a acesteia. Aşa cum s-a menţionat, în legislaţia Republicii Moldova nu este reglementat un contract foarte important, care este pe larg utilizat în legislaţia şi practica altor state, şi anume contractul de prezentare a mărfii şi punere la dispoziţie a mijloacelor de transport. 

Spre exemplu, contractul respectiv este stabilit în Codul civil al Ucrainei, Codul civil al Federaţiei Ruse, Codul civil al Belorusiei etc. Prin urmare, în aceste state transportarea mărfurilor pe calea ferată (şi nu doar) se face în temeiul a două contracte: primul este contractul de prezentare a mărfii pentru încărcare şi punere la dispoziţie a mijloacelor de transport, iar al doilea este contractul de transport de mărfuri pe calea ferată care are ca obiect transportul propriu-zis al mărfii până la staţia căii ferate de destinaţie şi predarea mărfii destinatarului ei.

În Republica Moldova avem o altă construcţie juridică. Raportul juridic de transport la fel începe în baza comenzii de transport înaintate de expeditor mărfii şi acceptării acesteia de către calea ferată, numai că comanda de transport şi acceptul ei nu dau naştere la un contract de transport separat, aşa acest lucru se întâmplă în legislaţia altor state. În legătură cu aceasta apare întrebarea: cum poate fi calificată această legătură juridică care apare între expeditorul de mărfuri şi cărăuş (calea ferată) din legislaţia naţională?         

Pentru a oferi un răspuns adecvat, mai întâi vom examina părerile care au fost expuse în literatura de specialitate pe problema dată. În doctrina rusă, majoritatea autorilor (Е.Н.Астахова, ) susţin că prezentarea de către expeditor cărăuşului a comenzii prin care se solicită punerea la dispoziţie a mijlocului de transport pentru încărcarea mărfii, trebuie calificată ca o propunere de încheiere a contractului de prezentare a mărfii şi punere la dispoziţie a mijlocului de transport, adică o ofertă, care exprimă voinţa interioară a expeditorului, orientată spre naşterea relaţiilor juridico-civile de prezentare a mărfii şi de punere la dispoziţie a vagoanelor pentru încărcarea mărfii. La rândul său, acordul cărăuşului de a primi comanda care i-a fost adresată de expeditor, reprezintă o exprimare de voinţă sub formă de accept. Acceptul cărăuşului dat la oferta expeditorului dă naştere la contractul de prezentare a mărfii şi punere la dispoziţie a mijlocului de transport .

De o altă părere sunt doctrinarii români (Şt.Scurtu, C.Stanciu). Dânşii subliniază faptul că atât comanda făcută de expeditor, urmată de acceptarea ei de către cărăuş, cât şi contractul de transport feroviar pe termen lung, încheiat de calea ferată cu clienţii permanenţi constituie, din punct de vedere al naturii juridice, un antecontract. 

Prin acest antecontract, părţile îşi asumă anumite obligaţii de a face, specifice pregătirii încheierii unui contract de transport, precum şi obligaţia de a încheia în viitor unul sau mai multe contracte de transport feroviar. Antecontractul nu se poate confunda cu contractul de transport. El este un contract cu reglementare distinctă, cu un obiect propriu, are un conţinut specific şi sancţiuni specifice în cazul neîndeplinirii obligaţiilor asumate de părţi . 

5.3. Momentul încheierii contractului

Determinarea momentului încheierii contractului de transport are o mare însemnătate teoretică şi practică. Din acest moment răspunderea asupra mărfii trece către cărăuş şi se calculează curgerea termenului de executare a transportului . În conformitate cu prevederile Codului transportului feroviar, duplicatul scrisorii de trăsură privind primirea mărfurilor, eliberat expeditorului de mărfuri, certifică încheierea contractului de transport al mărfurilor (art.51 alin.(2)).

Aşadar, contractul de transport feroviar de mărfuri se încheie din momentul în care calea ferată, primind marfa împreună cu scrisoarea de trăsură, completată şi semnată de expeditor, aplică ştampila cu data primirii pe scrisoarea de trăsură. Cu acest lucru se ocupă un reprezentant al staţiei căii ferate de expediţie. După ce mărfurile au fost încărcate în vagoane, reprezentantul prezent la faţa locului semnează scrisoarea de trăsură şi aplică ştampila. Din momentul respectiv, contractul de transport de mărfuri pe calea ferată se consideră încheiat. Mai apoi un exemplar al scrisorii de trăsură este eliberat expeditorului ca dovadă a încheierii contractului de transport, iar al doilea exemplar este preluat de calea ferată şi însoţeşte marfa pe tot parcursul transportării, până la punctul de destinaţie.

Dacă cărăuşul a omis ştampilarea scrisorii de trăsură şi în consecinţă apar litigii, expeditorul poate face dovada momentului încheierii contractului de transport cu alte mijloace de probă, cum sunt chitanţa de primire a mărfurilor, registru de primire a mărfurilor, registru de cântar etc. Anume din aceste considerente, pe lângă scrisoarea de trăsură, în transportul feroviar se mai întocmeşte un document special, numit chitanţă de mărfuri. Chitanţa de mărfuri se eliberează de către cărăuş expeditorului şi atestă primirea încărcăturii la transport (pct.38 Regulamenul Transportului Feroviar al URSS din 1964).  

Mai trebuie să reţinem că chitanţa de mărfuri nu are valoarea juridică care revine scrisorii de trăsură. Chitanţa de mărfuri se reduce la o simplă recipisă de predare-preluare a bunurilor . Ea nu conţine acele prevederi pe care le cuprinde scrisoarea de trăsură şi nu o substituie pe aceasta din urmă, ci doar confirmă faptul transmiterii mărfii la transport. Aşa cum se menţionează în doctrină, chitanţa de mărfuri dobândeşte importanţă prin ea însăşi numai în cazul pierderii scrisorii de trăsură .

5.4. Forma contractului. Scrisoarea de trăsură

Atunci când vorbim de contractul de transport de mărfuri pe calea ferată, subînţelegem scrisoarea de trăsură pe care expeditorul o completează şi o transmite căii ferate pentru a fi semnată şi ştampilată . 

La prezentarea mărfurilor pentru transport, expeditorul de mărfuri îi prezintă căii ferate scrisoarea de trăsură şi alte documente prevăzute pentru transport. Reprezentantul căii ferată primeşte scrisoarea de trăsură, o semnează, o ştampilează, iar duplicatul îl restituie expeditorului. Scrisoarea de trăsură poate fi completată prin dactilografiere la computer sau printr-un simplu scris de mână (cu stiloul) . Completarea trebuie făcută în aşa fel, încât să nu se şteargă literele, să nu prezinte ştersături, adăugiri, prescurtări etc., în caz contrar, cărăuşul putând să o respingă .

Potrivit Codului transportului feroviar, pentru confirmarea preluării mărfurilor la transport, calea ferată este obligată să aplice pe scrisoarea de trăsură ştampila orară şi să elibereze expeditorului de mărfuri, contra semnătură în rubrica corespunzătoare a cotorului foii de expediţie, duplicatul scrisorii de trăsură (art.51 alin.(5)). Vedem că spre deosebire de regula din Codul civil al R.M. conform căreia scrisoarea de trăsură se întocmeşte în cel puţin 3 exemplare originale (art.995 alin.(2)), în transportul feroviar de mărfuri avem doar primul şi al doilea exemplar al scrisorii de trăsură, cel de-al doilea fiind duplicatul ei. 

Am putea înţelege că al treilea exemplar al scrisorii de trăsură nici nu ar fi necesar de întocmit. Spre deosebire de transportul auto de mărfuri, în care al treilea exemplar al scrisorii de trăsură rămâne la cărăuş şi în baza lui, după efectuarea transportului, expeditorul achită cărăuşului plata pentru serviciile de transport, în cazul transportului feroviar de mărfuri avem o altă situaţie, achitarea cu cărăuşul se face până la începerea transportului. Calea ferată nu porneşte la transport până când expeditorul nu-i va plăti tariful de transport. 

În timpul efectuării transportului, cărăuşul va avea asupra sa doar un singur exemplar al scrisorii de trăsură, pe care ajungând la staţia căii ferate de destinaţie, îl va preda destinatarului împreună cu marfa. 

Importanţa scrisorii de trăsură. Importanţa juridică şi rolul scrisorii de trăsură din transportul feroviar nu se limitează la aceea că ea reprezintă forma scrisă a contractului de transport feroviar de mărfuri. Scrisoarea de trăsură mai are importanţă în calitate de mijloc de probă. Ea însoţeşte marfa pe tot parcursul transportării şi confirmă cine deţine dreptul asupra mărfii. 

Scrisoarea de trăsură are şi importanţă din punct de vedere financiar, în ea se reflectă decontarea cu cărăuşul, mărimea plăţii, se atestă când a fost sau urmează a fi efectuată plata. În situaţiile de pierdere, deteriorare sau distrugere a mărfurilor, prezentarea scrisorii de trăsură de către expeditor devine obligatorie, în baza ei fiind posibilă înaintarea reclamaţiilor faţă de cărăuş.      

5.5. Problema garanţiei

Este necesar de menţionat că în legislaţia feroviară nu este prevăzută o garanţie pentru calea ferată în cazul în care vagoanele au fost puse la dispoziţie pentru încărcare, dar expeditorul refuză să prezinte marfa. Cu alte cuvinte, există pericolul ca expeditorul, după ce a înaintat comanda de transportare a mărfii şi ea a fost acceptată de calea ferată, să renunţe la comanda sa. În asemenea situaţie, în pierdere va fi calea ferată, deoarece ea nu are la dispoziţie un mijloc de garanţie în acest sens. Spre regret, atât Codul transportului feroviar, cât şi formularele-model a comenzilor de transport al mărfurilor utilizate în practică de către Î.S. "Calea Ferată din Moldova", nu stabilesc careva penalităţi expeditorului pentru refuzul acestuia de a prezenta mărfurile la transport. 

În România, spre exemplu, odată cu comanda, expeditorul trebuie să depună în contul căii ferate şi o garanţie (în lei sau în valută străină) care se stabileşte în funcţie de tariful de transport ce va trebui plătit în situaţia în care se încheie contractul de transport. După încheierea contractului, garanţia se va restitui. Dacă, însă, clientul renunţă la încărcarea vagoanelor înainte de încheierea contractului de transport, garanţia depusă se va transforma în venit al căii ferate . 

6. Obligaţiile părţilor până la încheierea contractului de transport

Aceste obligaţii ale părţilor apar din comanda de transport înaintată de către expeditorul de mărfuri şi acceptată de calea ferată, cu alte cuvinte, din antecontract. 

Principalele obligaţii la această etapă sunt: de a pune la dispoziţie mijlocul de transport pentru încărcarea mărfurilor; de a verifica modul de încărcare a mărfurilor; de a întocmi scrisoarea de trăsură; de a încheia contractul de transport prin aplicarea ştampilei pe scrisoarea de trăsură; de a preda mărfurile la transport împreună cu un exemplar al scrisorii de trăsură pentru destinatar.

Predarea-preluarea mărfurilor se face la staţia căii ferate de expediţie, în locuri cunoscute şi fixate din timp: magaziile, depozitele, platformele, garajele căii ferate etc., în zilele şi în orele de serviciu. Încărcarea mărfurilor în vagoane şi containere se execută de către expeditor sau de calea ferată, după cum părţile au convenit în acest sens. Mărfurile trebuie încărcate în corespundere cu normele tehnice. Dispozitivele necesare pentru încărcare se pun la dispoziţie de către expeditor, iar demontarea lor, în legătură cu operaţiunea de descărcare, se efectuează de către destinatarul mărfurilor sau de calea ferată. În scrisoarea de trăsură se indică şi dispozitivele montate, deoarece ele se predau destinatarului împreună cu marfa.

 După ce a efectuat încărcarea mărfurilor, expeditorul îi prezintă reprezentantului căii ferate două exemplare a scrisorii de trăsură completate (originalul şi duplicatul), în care au fost înscrise denumirea, cantitatea mărfurilor, destinatarul şi alte menţiuni. Reprezentantul căii ferate mai întâi va efectua verificarea modului de aranjare a mărfurilor în mijlocul de transport, apoi conformitatea datelor din scrisoarea de trăsură cu cele de fapt, după care îşi va aplica ştampila pe scrisoarea de trăsură. Duplicatul scrisorii de trăsură va rămâne la expeditor, în timp ce originalul va fi preluat de cărăuş şi înmânat destinatarului. Un moment important este că până sau după înmânarea scrisorii de trăsură (la alegerea părţilor), expeditorul va trebui să achite taxa de transport. Celelalte cheltuieli în legătură cu efectuarea transportului vor fi restituite, după caz, de destinatar sau de expeditor, acest lucru urmând a fi prevăzut în scrisoarea de trăsură.     

Expeditorul este obligat să predea marfa la transport în locul, timpul şi cantitatea prevăzută în comanda de transport. În cazul în care mărfurile se transportă în vagoane acoperite, containere sau cisterne, după încărcarea mărfurilor expeditorul este obligat să aplice pe sistemul de închidere sigilii proprii. Sigiliile trebuie aplicate astfel, încât să nu permită înlocuirea sau violarea lor fără urme vizibile. Integritatea sigiliilor la destinaţie atestă faptul că cărăuşul a asigurat integritatea încărcăturii . Dacă mărfurile sunt transportate în mijloace de transport deschise, expeditorul trebuie să le marcheze astfel încât sustragerea lor să nu fie posibilă fără urme vizibile .

Sigilarea mărfurilor o efectuează reprezentantul căii ferate, dacă mărfurile au fost încărcate de calea ferată, sau expeditorul de mărfuri, dacă mărfurile sunt încărcate de acesta. În schimb la transportul mărfurilor pentru necesităţi personale, vagoanele şi containerele se sigilează doar de calea ferată.

La trecerea frontierelor de stat, este necesară deschiderea şi verificarea mărfurilor pentru controlul vamal. În acest caz, Codul transportului feroviar stabileşte că după efectuarea controlului vamal, aplicarea dispozitivelor de închidere şi sigilarea vagoanelor şi containerelor o efectuează organele vamale (art.54 alin(3)).

Declararea valorii mărfurilor. Declararea valorii mărfurilor care urmează a fi transportate constituie o acţiune facultativă. Singura excepţie, când expeditorii de mărfuri sunt obligaţi să facă o declaraţie de valoare a mărfurilor, este în cazul predării fără însoţitori (n.n. - supraveghetori) a metalelor preţioase, inclusiv pietre preţioase orice alte articole confecţionate din ele; obiectele de artă, de anticariat şi alte lucrări de artă; aparate video şi audio; tehnica electronică de calcul şi de multiplicat; maşini, utilaje şi aparate experimentale; mărfuri de uz casnic şi personal (art.43 Codul transportului feroviar). Declararea valorii mărfurilor nu este gratuită, pentru ea se percepe o taxă suplimentară. 

7. Drepturi şi obligaţii ale părţilor după încheierea contractului de transport

În legătură cu încheierea contractului de transport feroviar de mărfuri, trei sunt obligaţiile principale care se disting: plata tarifului de transport; transportarea mărfurilor în termen; eliberarea mărfurilor către destinatar.

Plata tarifului de transport. Tariful în transportul feroviar de mărfuri se stabileşte de Ministerul Economiei în comun cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, luând în considerare următoarele criterii: greutate (cantitatea), felul şi valoarea mărfurilor, categoria mijloacelor de transport (vagoane, cisterne, containere), distanţa şi viteza de transportare. De regulă taxa de transport se percepe până la începutul transportului, pentru întreaga distanţa care urmează a fi parcursă, pe calea cea mai scurtă.

Obligaţia de transport al mărfii într-un anumit termen. Calea ferată este obligată să transporte mărfurile la destinaţie cu respectarea termenelor stabilite în contractul de transport. Termenul de transportare începe să curgă de la ora 24 a zilei de preluare a mărfurilor la transport. Atât data preluării mărfurilor pentru transport, cât şi data expirării termenului de transportare se indică de către staţia de cale ferată de expediţie în duplicatul scrisorii de trăsură, eliberat expeditorului de mărfuri (art.59 alin.(5) Codul transportului feroviar). 

Mărfurile se consideră transportate în termen dacă au fost predate destinatarului mărfurilor pentru descărcare până la expirarea termenului stabilit pentru transport, iar pentru nerespectarea acestor termene, calea ferată plăteşte penalităţi.

Termenul de transportare poate fi doar unul aproximativ, susţine profesorul Г.Б.Астановский. Durata lui depinde de operaţiunile care pot avea loc pe parcurs şi nu sunt cunoscute la momentul întocmirii scrisorii de trăsură. De aceea termenul poate fi calculat cu exactitate doar după finalizarea transportului .

La transportarea mărfurilor uşor alterabile, este necesar de a lua în consideraţie perioada de perisabilitate a lor (timpul recomandat pentru aflarea în faza de transport a acelor mărfuri), specifică pentru fiecare categorie de mărfuri. Importanţa juridică a termenului de perisabilitate constă în faptul că în funcţie de durata acestuia, se va decide dacă marfa poate sau nu fi transportată pe calea ferată. Dacă termenul de perisabilitate este mai mic decât cel de ajungere la destinaţie, transportul va fi admis. În schimb dacă termenul de transport va depăşi perioada de perisabilitate, marfa nu va putea fi acceptată, fiind supusă riscului de alterare. Din motiv că încărcătura necesită a fi livrată la destinaţie mult mai operativ, ca alternativă, s-ar putea recurge la mijlocul de transport aerian. 

Mărfurile se acceptă la transport cu viteză obişnuită sau viteză mare. Viteza de transport depinde de felul mărfii, tipul mijlocului de transport (vagon, container, cisternă), o alege expeditorul de mărfuri şi o indică în scrisoarea de trăsură.

Obligaţia de eliberare a mărfii către destinatar. Până ca marfa să ajungă la staţia de cale ferată de destinaţie, calea ferată este obligată să avizeze destinatarul mărfurilor despre sosirea mărfurilor în adresa lui cel târziu până la ora 12.00 a zilei următoare celei de sosire a mărfurilor. Avizarea o face şeful staţiei de cale ferată şi se poate realiza prin fax, telefon sau prin alte mijloace de comunicare. Mărfurile sosite se păstrează gratuit la staţia de cale ferată de destinaţie timp de 24 de ore, iar pentru depăşirea acestui termen, staţia de cale ferată percepe o taxă suplimentară. 

Regula generală este că mărfurile se eliberează destinatarului numai după achitarea taxei de transport şi a altor plăţi cuvenite căii ferate. Confirmarea timpului eliberării mărfurilor se consideră data scoaterii lor din magazia staţiei, în cazul descărcării cu mijloacele căii ferate, sau data tragerii vagoanelor spre descărcare, dacă descărcarea o realizează destinatarul mărfurilor (art.61 Codul transportului feroviar).

Dacă pe adresa destinatarului ajung mărfuri neprevăzute în contractul de transport, destinatarul mărfurilor este obligat să le preia de la staţia de cale ferată sub răspunderea sa şi să le pună la depozitare. Ulterior, împreună cu expeditorul şi calea ferată va clarifica situaţia creată. Destinatarul va fi în drept să refuze primirea acestor mărfuri doar în cazul în care calitatea lor s-a diminuat în aşa măsură, încât nu mai pot fi întrebuinţate conform destinaţiei iniţiale.

8. Căile de valorificare a pretenţiilor faţă de calea ferată

Căile de valorificare a pretenţiilor faţă de cărăuş presupun parcurgerea obligatorie a două etape procedurale: reclamaţia adresată căii ferate şi acţiunea în judecată. 

Pentru înaintarea reclamaţiei către calea ferată şi examinarea ei, sunt prevăzute termene speciale, de respectarea cărora depinde începutul curgerii termenului de prescripţie pentru înaintarea faţă de calea ferată a acţiunii în judecată. De aceea momentul apariţiei dreptului de înaintare a pretenţiei către calea ferată, nu coincide în timp cu momentul apariţiei dreptului de adresare cu acţiune în instanţa de judecată . Prin urmare, respectarea căii prealabile de înaintare a pretenţiei este o condiţie necesară şi obligatorie pentru realizarea dreptului procesual la acţiune. Scăparea termenului de înaintare a pretenţiilor faţă de calea ferată atrage riscul scoaterii cererii de pe rol, împreună cu toate documentele depuse în instanţa de judecată.

8.1. Reclamaţia

Reclamaţia, numită şi pretenţia, reprezintă o cerinţă scrisă, adresată pârâtului, cu privire la plata amenzii sau a reparării prejudiciilor cauzate de neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor din transport . În cazul în care expeditorul consideră că calea ferată nu şi-a executat obligaţiile ce reies din contractul de transport feroviar de mărfuri, va trebui să înainteze o reclamaţie împotriva căii ferate. 

Reclamaţiile constituie prima cale de valorificare a pretenţiilor faţă de cărăuş. Ele sunt obligatorii şi preced acţiunile în justiţie. De aceea, toate cererile de chemare în judecată în legătură cu contractul de transport trebuie să fie însoţite de dovada soluţionării reclamaţiei (la cerere trebuie să fie anexat răspunsul la reclamaţie oferit de calea ferată sau data şi numărul înregistrării reclamaţiei în cazul în care răspunsul nu a parvenit după expirarea celor 30 de zile acordate pentru răspuns). Dreptul de a reclama aparţine expeditorului şi destinatarului de mărfuri.

La reclamaţie se anexează originalele documentelor ce confirmă cerinţele înaintate de reclamant. Dacă reclamaţia este făcută de expeditor, el trebuie să depună odată cu aceasta duplicatul scrisorii de trăsură în original, iar dacă reclamaţia este făcută de destinatar, acesta trebuie să prezinte, în original, unicatul scrisorii de trăsură. 

În situaţia în care reclamaţia este depusă în legătură cu pierderea, lipsa sau deteriorarea (alterarea) mărfurilor, la reclamaţie în mod obligatoriu se va anexa documentul ce confirmă cantitatea mărfurilor expediate, costul lor real în caz de pierdere totală, precum şi costul mărfurilor care sunt deteriorate ori lipsesc (accesorii, piese de schimb), dar fără a include veniturile ratate şi cheltuielile neefectuate (art.158 alin.(2) Codul transportului feroviar). Aceste documente sunt: scrisoarea de trăsură, chitanţa de mărfuri, actul comercial, raportul de expertiză, alte documente care ar confirma costul mărfurilor transportate (certificate, facturi de plată, bonuri de plată).

Prezintă importanţă forma reclamaţiei şi locul înaintării ei. Reclamaţia trebuie prezentată în formă scrisă şi să fie motivată, adică să cuprindă datele necesare identificării transportului şi să precizeze clar pretenţiile cu argumentele pe care se întemeiază. 

Locul înaintării reclamaţiilor referitoare la prejudiciile din transportul de mărfuri se înaintează căii ferate de destinaţie, în timp ce reclamaţiile cu privire la amenzi şi penalităţi pot fi înaintate căii ferate de plecare sau căii ferate de destinaţie (art.159 alin.(1) şi (3) Codul transportului feroviar) . 

Staţia căii ferate de tranzit, deşi a participat la transportul mărfurilor, este eliberată de răspundere directă faţă de reclamant, chiar şi în cazul în care este cert faptul că staţia căii ferate de tranzit a încălcat obligaţia de transportare a mărfurilor . 

Răspunderea staţiei căii ferate de tranzit se va efectua în ordine de regres, şi anume: calea ferată de expediţie sau cea de destinaţie care a achita despăgubirea, se va întoarce cu acţiune de regres împotriva staţiei căii ferate de tranzit din vina căreia s-a produs prejudiciul, pentru a-şi restitui cheltuielile.    

Termenul de înaintare a reclamaţiilor este de 6 luni, iar reclamaţiile referitoare la amenzi şi penalităţi - în termen de 45 de zile. Potrivit Codului transportului feroviar termenele de înaintare a reclamaţiilor se calculează în felul următor: a) pentru lipsa sau deteriorarea (alterarea) mărfurilor - de la data eliberării mărfurilor; b) în caz de pierdere a mărfurilor - după 30 de zile de la data expirării termenului de transportare; c) în caz de întârziere în livrarea mărfurilor la destinaţie - de la data eliberării lor destinatarului; d) în restul cazurilor ce ţin de transport - de la data producerii evenimentului ce a servit drept temei pentru înaintarea reclamaţiei. Calea ferată este în drept să primească spre examinare reclamaţii şi după expirarea acestor termene, în cazul în care consideră că cauza întârzierii prezentării reclamaţiei a fost una motivată (art.159 alin.(3)).

În legătură cu aceasta, în literatura de specialitate se susţine contrariul (Г.Б.Астановский, В.Т.Смирнов), că termenele prevăzute de lege pentru înaintarea pretenţiilor către calea ferată, fac parte din categoria termenelor de decădere (numite şi de perimare) şi nu pot fi restabilite de instanţa de judecată în caz de expirare a acestora. Calea ferată va putea examina pretenţia înaintată cu depăşirea termenului, dar acest lucru nicidecum nu înseamnă că termenele au fost prelungite. În schimb instanţa de judecată nu va fi în drept să examineze o asemenea acţiune. Dacă încălcarea termenului de adresare a fost depistată în procesul judecării cauzei, cauza va trebui încetată din oficiu şi acţiunea va fi scoasă de pe rol .

Calea ferată este obligată să examineze reclamaţia ce i s-a înaintat şi să înştiinţeze în scris reclamantul despre rezultatele examinării ei în termen de 30 de zile de la data primirii ei. Dacă reclamantul nu este de acord cu răspunsul primit, reclamaţia a fost respinsă de calea ferată sau în termen de 30 de zile calea ferată nu a oferit nici un răspuns, reclamantul este în drept să intenteze acţiune în instanţa judecătorească.

8.2. Acţiunea în judecată

Dreptul de acţiune împotriva căii ferate îl pot exercita expeditorul şi destinatarul mărfurilor. Expeditorul poate exercita dreptul de acţiune atâta timp cât are dreptul să modifice contractul de transport. Acţiunea în judecată împotriva cărăuşului trebuie să fie precedată, în mod obligatoriu, de formularea unei reclamaţii, în caz contrar, în temeiul prevederilor art.267 pct.(a) din Codul de Procedură Civilă al R.M., instanţa de judecată va scoate cererea de pe rol. 

În conformitate cu dispoziţiile Codului transportului feroviar, acţiunea se intentează în instanţa judecătorească competentă, în a cărei rază îşi are sediul administraţia căii ferate. Termenul de intentare a acţiunii în judecată este de un an de la data producerii evenimentului ce a servit drept temei pentru înaintarea reclamaţiei (art.161 alin.(2)). Acelaşi termen de un an este stabilit şi pentru înaintarea acţiunilor de către calea ferată împotriva expeditorilor şi destinatarilor de mărfuri (art.162 alin.(1)). 

Subliniem că în litigiile privind transportul de mărfuri, prin instanţa judecătorească competentă se are în vedere Judecătoria Economică de Circumscripţie, mun.Chişinău, deoarece în calitate de reclamanţi sunt societăţile comerciale. Instanţa de judecată competentă să judece litigiul în apel este Curtea de Apel Economică, iar în recurs - Colegiul economic lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a R.M. 

Este important de reţinut că termenul de 30 de zile, stabilit de lege pentru înaintarea pretenţiilor faţă de calea ferată, nu se include în termenul de prescripţie prevăzut pentru adresarea cu acţiune în judecată. Dacă răspunsul la reclamaţie a fost acordat până la expirarea celor de 30 de zile, prescripţia dreptului la acţiune începe a se calcula din momentul primiri răspunsului în formă scrisă . 

 

9. Concluzii şi recomandări

1. Generalizând cele expuse, ajungem la concluzia că contractul de transport feroviar de mărfuri reprezintă o varietate a contractului de transport de mărfuri în general. De aceea, la baza reglementării sale juridice stau două categorii de norme: generale - normele din Codul civil al R.M. şi speciale - cele din Codul transportului feroviar al R.M. şi din alte acte normative subordonate legii. Norma specială se bucură de prioritate în raport cu norma generală.

2. O particularitate a transportului feroviar de mărfuri este prezenţa unei categorii aparte de încărcături, numite mesagerii. Ele constituie o formă intermediară de încărcături, situată între bagaje şi mărfuri. Specificul lor este că se transportă cu vagoanele pentru călători, poştă şi bagaje.

3. Problema principală ţine de legislaţia din transportul feroviar de mărfuri. În prezent s-a creat o situaţie confuză, deoarece Republica Moldova nu dispune de un regulament cu privire transportul feroviar de mărfuri, motiv din care se aplică Regulamenul Transportului Feroviar al URSS din 1964. Situaţia dată este anormală, existând conflicte între normele din Codul transportului feroviar şi Codul civil pe de o parte, şi prevederile din Statutul nominalizat, pe de altă parte. În aşa mod, aprobarea Regulamentului transportului de mărfuri pe calea ferată din Republica Moldova este o problemă stringentă, ce necesită a fi soluţionată urgent. 

Aprobarea acestui regulament a devenit o necesitate pentru Î.S. "Calea Ferată din Moldova", deoarece în prezent, în lipsa unor reglementări naţionale cu privire la transportul de mărfuri pe calea ferată, se aplică un şir de reguli aprobate de fostul Minister al Căilor de Comunicaţii al U.R.S.S. în perioada anilor 1964-1983. Se înţelege că legislaţia din transportul feroviar al Republicii Moldova este foarte veche, de aceea ea necesită a fi revăzută, urmează a fi aprobate noi acte normative, iar cele existente să fie ajustate cât mai rapid la normele şi standardele Comunităţii Europene.      

4. În legislaţia Republicii Moldova nu este reglementat un contract foarte important, care este pe larg utilizat în legislaţia şi practica altor state, şi anume contractul de prezentare a mărfii şi punere la dispoziţie a mijloacelor de transport. Contractul respectiv este prevăzut în Codul civil al Ucrainei, Codul civil al Federaţiei Ruse, Codul civil al Belorusiei şi a altor state, pe când în legislaţia civilă naţională lipseşte. Recomandăm instituirea la art.994 din Codul civil al R.M. a unui alineat suplimentar, alineatul (3), prin care s-ar stabili că "contractul de prezentare a mărfii şi punerea la dispoziţie a mijloacelor de transport poate fi încheiat în baza cererii de transport, numită comanda de transport, şi acceptarea acesteia în formă scrisă de către transportator".