Contractul de transport auto de mărfuri din legislaţia Republicii Moldova. Aspecte de drept comparat.

Atât în România, cât şi în Republica Moldova, transportarea mărfurilor se realizează preponderent cu mijloacele de transport auto. Privilegiul transportului auto se explică prin faptul că suprafaţa teritorială a ambelor state este relativ mică (de fapt, teritoriul României depăşeşte cu mult pe cel al Republicii Moldova), ceea ce avantajează transportul auto şi diminuează pe cel aerian sau maritim.

Contractul de transport auto de mărfuri se încheie între expeditor şi cărăuş. De regulă, contractul de transport îl întocmeşte expeditorul, iar cărăuşului i se prezintă pentru semnare. În acelaşi timp, nerespectarea de către expeditor sau cărăuş a obligaţiilor asumate prin contract, antrenează răspunderea părţii aflate în culpă.

Mai mult

CONTRACTUL DE TRANSPORT FEROVIAR DE MĂRFURI ÎN LEGISLAŢIA REPUBLICII MOLDOVA

1. Consideraţii generale (definirea, reglementarea juridică)

Noţiune. Definiţia legală a contractului este dată de Codul transportului feroviar, şi anume: "conform contractului de transport feroviar al mărfurilor, calea ferată este obligată să aducă mărfurile la staţia de destinaţie în termen şi intacte, respectând condiţiile de transportare, şi să le elibereze destinatarului mărfurilor, iar expeditorul de mărfuri este obligat să achite taxa de transport" (art.51 alin.(3)). 

În literatura juridică de specialitate pot fi întâlnite mai multe definiţii ale contractului, însă fără a se ţine cont de specificul transportului feroviar de mărfuri. În majoritatea cazurilor, contractului de transport feroviar de mărfuri îi se atribuie o noţiune generală, preluată din codul civil sau din doctrină, fără a reflecta în ea care este denumirea părţilor, obiectul sau felul mijlocului de transport.

Mai mult

Sinteza practicii judiciare pe cauzele de contencios administrativ ce ţin de transportul auto de călători

Les décisions des instances judiciaires sur les causes administratives concernant le transport des passagers sont très différents. Dans la plupart des cas demandeurs sont les transporteurs et défendeur est le Ministère des Transports et des Infrastructures Routières de la République de Moldova. La complexité des causes résulte de la législation et de la jurisprudence nationale qui n'est pas uniforme dans ce sens.

Mai mult

Teoria şi practica examinării cauzelor civile ce ţin de răspunderea companiilor aeriene pentru întîrzierea şi anularea zborurilor

Les problèmes de retards des aéronefs civiles dans la République de Moldova sont multiples. La complexité des causes résulte de la législation et de la jurisprudence nationale qui n'est pas uniforme dans ce sens. Il faut mentionner que le transporteur aérien n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre.

Mai mult

Сondiţiile generale ale răspunderii juridice civile a cărăuşului în contractul de transport aerian

La responsabilité civile dans le transport aérien exige quatres conditions de bases: un fait illicite générateur de responsabilité (accident), un dommage (perte des bagages, lésions corporalles, retard etc.), un lien de causalité entre le dommage et le fait dommageable et la culpabilité de l'auteur du préjudice. La responsabilité (contractuelle et délictuelle) entraine l'obligation pour le transporteur aérien de réparer le dommage qu'il a causé. Conformément à la Convention de Montréal et aux dispositions générales du Code civil de la République de Moldova, la victime obtiendra des dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral qu'elle a subi.

Mai mult

Сontractul de transport aerian de pasageri şi bagaje. Biletul electronic

Le contrat de transport aérien de personnes est conclu entre le transporteur et les passagers. Le passager reçoit un titre de transport, nommé billet électronique, qui est une preuve d'achat et qui représente le droit du passager à bénéficier de la prestation de transport définie par le contrat.

Le contrat de transport aérien a une forme verbale, en temps que le billet électronique a une forme écrite. L'achat d'un billet électronique à l'avion dans la République de Moldova peut étre effectué et par Internet. Les passagers reçoivent une copie de leur billet électronique qui contient le numéro de réservation, le lieu de départ et d'arrivée, le coût du transport et les références sur le transporteur. La responsabilité juridique civile du transporteur aérien est angagé conformement aux dispositions de la Convention de Montreal, du Code civil de la République de Moldova et du contrat de transport.

Mai mult

PRIVIRE CRITICĂ ASUPRA REGLEMENTĂRII CONTRACTULUI DE AGENTURARE DIN CODUL NAVIGAŢIEI MARITIME COMERCIALE A REPUBLICII MOLDOVA

Conform prevederilor Codului navigaţiei maritime comerciale a R.Moldova [1], în portul maritim sau în afara lui pot activa în calitate de reprezentanţi ai armatorului agenţi maritimi - persoane juridice, care se obligă, prin contract de agenturare maritimă, să acorde, contra unui comision, servicii în domeniul navigaţiei comerciale (art.121). Definiţii similare sunt redate şi în literatura de specialitate [2]. Însă pentru a înţelege mai bine de unde provine şi care este rostul contractului de agenturare maritimă, este necesar să apelăm la contractul de agenţie din Codul civil al R.Moldova (art.1199) [3]. 

Mai mult

DREPTUL DE NAVIGARE SUB PAVILIONUL REPUBLICII MOLDOVA ŞI PROBLEMELE PRACTICE CARE APAR

Despre foloasele ce le aducea Moldovei transportul de mărfuri pe mare sublinia Dimitrie Cantemir încă la începutul secolului al XVIII-lea, în lucrarea sa "Descrierea Moldovei" [1]. 

În secolele care au urmat, Moldova din stânga Prutului (Basarabia) a fost lipsită de flotă maritimă. Dacă pe timpul URSS pe râurile Nistru şi Prut navigau corăbii, atunci odată cu destrămarea imperiului, toate întreprinderile specializate în transportul naval au devenit în scurt timp falimentare [2]. Renaşterea a venit tocmai în anul 2002, prin fondarea Portului maritim comercial Giurgiuleşti, singurul port maritim din republică, cu ieşire la râul Dunărea, iar de acolo la Marea Neagră. În aşa mod, în prezent putem afirma că Republica Moldova este o ţară maritimă cu drepturi depline.

Mai mult

СONTRACTUL DE ASIGURARE MARITIMĂ

L'assurance maritime est réglementé par le Code de la navigation maritime commerciale de la République de Moldova. Les relations d'assurances sont fondées sur le contrat d'assurance conclu entre la compagnie d'assurance et la société de transport maritime. La conclusion du contrat d'assurance maritime devient obligatoire pour le transport de passagers. Au cas d'accident la compagnie d'assurance paiera une indemnité. Malheureusement, l'assurance maritime dans notre pays est sous-développé.

Mai mult

Manual: Dreptul transporturilor

Vă informăm că în premieră pentru Republica Moldova, sub egida Centrului de Instruire a Personalului în Transporturi Internaţionale (CIPTI), a fost editat un manual de Dreptul transporturilor al cărui autor este dl Iurie MIHALACHE, doctor în drept. Manualul este adresat juriştilor, angajaţilor din cadrul companiilor de transport şi expediţie şi tuturor celor interesaţi de problemele dreptului transporturilor la etapa actuală.

Mai mult